FÖRBUND | SIR | Stadgar
Dela |

�1 • Förbundets namn är Ruotsin Inkerin-Liitto (RIL), på svenska Sveriges ingermanländska riksförbund (SIR).

�2 • Förbundets målsättning är att verka som kontaktorgan mellan ingermanländare i Sverige, bevaka medlemsorganisationernas gemensamma intressen och verka för att stärka den ekonomiska, sociala och kulturella ställningen bland medlemsorganisationerna samt verka för att bevara den egna folkliga kulturen.

�3 • Till medlemmar i förbundet kan antas i Sverige verksamma ingermanländska organisationer såsom klubbar, församlingsgrupper, idrottsföreningar, körer, sykretsar och ungdomskretsar, vilkas medlemsantal är minst fem och vilka förbundets styrelse godkänner. Enskilda personer och juridiska personer kan tillhöra förbundet såsom stödjande medlemmar, vilka inte har beslutsrätt i förbundets sammankomster. Personer, som särskilt utmärkt sig i ärenden rörande ingermanländare, kan förbundets årsmöte, efter förslag från styrelsen, utnämna till hedersledamöter i förbundets styrelse.

�4 • Medlemsorganisation är skyldig att till förbundet erlägga årsavgift, vars storlek bestäms av förbundets årsmöte. Medlemsorganisation, som trots påminnelser inte erlägger årsavgift eller som utanför förbundet försvårar dess arbete, kan av förbundets styrelse uteslutas ur förbundet.

�5 • Förbundets ärenden handhas av förbundsmöten (årsmöte och representantskapsmöte) och styrelsen samt den underställda organ.

�6 • Medlemsorganisationerna har rätt att sända representant till förbundets årsmöten enligt medlemsantal sålunda: 5–10 medlemmar 1 representant, 11–50 medlemmar 2 representanter, 51–100 medlemmar 3 representanter, 101–200 medlemmar 4 representanter, 201–500 medlemmar 5 representanter, 501– medlemmar 6 representanter. Vid representantmöten har varje medlemsorganisation två representanter. Vid förbundets årsmöten har varje representant en röst.

�7 • Förbundets verksamhets- och revisionsår är 1/1–31/12. Förbundet samlas till ordinarie årsmöte före utgången av mars månad på en av styrelsen fastställd dag och till extra årsmöte antingen på kallelse från styrelsen eller då minst 1/3 av medlemsorganisationerna så skriftligen påfordrar av styrelsen. Rådgivande representantskapsmöte sammankallas vid behov av styrelsen. Kallelse till förbundets möten delges medlemsorganisationerna på sätt som beslutas av �rsmötet och skall ske minst 2 veckor före sammanträdesdatum. Alla meddelanden till medlemsorganisationerna delges på samma sätt.

�8 • På förbundets årsmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötes öppnande och upprättande av förteckning över de röstberättigade.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringsmän, vilka vid behov fungerar som rösträknare.
 4. Prövning om mötet behörigen utlysts.
 5. Föredragning av styrelsens skriftliga verksamhetsberättelse.
 6. Föredragning av skriftligt bokslut och revisionsberättelse.
 7. Beslut om ansvarsfrihet.
 8. Fastställande av verksamhetsplan.
 9. Fastställande av budget.
 10. Beslut om årsavgiftens storlek.
 11. Val av ordinarie ledamöter i styrelsen och suppleanter för de i tur varande att avgå.
 12. Val av ordförande för en tid av ett år.
 13. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett år.
 14. Val av valberedning om tre personer för en tid av ett år samt val av eventuella andra kommittéer.
 15. Beslut om kallelserätt till årsmötet.
 16. Övriga i kallelsen nämnda ärenden.

�9 • Styrelsen består av vid årsmötet för en tid av 3 år valda åtta–tolv (8–12) ordinarie ledamöter samt erforderligt antal ersättare f�r 3 �r. Årsmötet utser ordföranden för en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig då minst sex (6) ledamöter är närvarande.

�10 • Styrelsens uppgift är att leda förbundets verksamhet samt att sköta dess gemensamma ärenden och ekonomi. I denna avsikt skall styrelsen bl.a.

 1. Verkställa årsm�tets beslut.
 2. Följa medlemsorganisationernas verksamhet samt ingermanländarnas förhållanden i allmänhet samt vidtaga erforderliga åtgärder för att förb�ttra dem.
 3. Kalla till sig erforderliga funktionärer.
 4. Inom sig utse arbetsutskott.
 5. Förbereda ärendena inför förbundsmöten.
 6. I största allmänhet hålla kontakt med i Sverige bosatta ingermanländare.
 7. Utveckla kontakter med ingermanländska organisationer i andra länder för att bl.a. få till stånd kulturellt utbyte.

�11 • Beslut om förbundets firmateckning skall tagas på första styrelsemötet efter förbundets årsmöte.

�12 • Beslut om förbundets upplösande sker enligt årsmötesbeslut om samtliga närvarande röstberättigade så beslutar. I annat fall gäller att 3/4 av de närvarande röstberättigade ombuden så beslutar vid två efter varandra följande årsmöten.

�13 • Om förbundet upphör skall dess medel lämnas till annan organisation, som fortsätter dess verksamhet eller om sådan saknas till organisation som bevakar ingermanländarnas gemensamma angelägenheter i avsikt att förb�ttra ingermanländarnas förh�llanden. Förbundets arkiv skall inlämnas till en arkivinstitutition.

�14 • Ändringar i dessa stadgar göres genom årsmötebeslut om 3/4 av de närvarande röstberättigade ombuden så beslutar.


Dessa stadgar har granskats och godkänts vid konstituerande möte för Finsk-ingermanländarnas Centralförbunds årsmöte i Mölndal den 23 juni 1956. Stadgarna har reviderats vid årsmötena i Örebro den 25 juni 1971, Gävle den 16 juni 1990, Borås den 29 maj 1992, Karlstad den 21 maj 1993 och Örebro den 15 mars 1997. Stadgarnas nuvarande form godkändes vid Sveriges ingermanländska riksförbunds årsmöte i Hjo den 18 mars 2006.

Hjo den 18 mars 2006

« Tillbaka